reparagen | Disclaimer
16152
page,page-id-16152,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.9,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.1,vc_responsive

Disclaimer

Algemene verkoopsvoorwaarden – Leveringsvoorwaarden – Privacy

Algemene verkoopsvoorwaarden
Inleidende bepaling
Onderliggende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de verkochte producten door Sanifort Pharma nv/sa in de schoot van haar website www.sanifortpharma.be, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij bij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking en in onderling overleg tussen de partijen). Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling op de website www.sanifortpharma.be leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden.
Begrippen
Voor de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden of voor de begrippen op de site www.sanifortpharma.be wordt verstaan onder:
-www.sanifortpharma.be: De website van Sanifort Pharma nv/sa waar de producten worden aangeboden en verkocht aan de cliënten. – Cliënt: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam die een bestelling doorgeeft via de website www.sanifortpharma.be.
– Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen Sanifort Pharma nv/sa en de cliënt van de websitewww.sanifortpharma.be met betrekking tot de producten die worden aangeboden via www.sanifortpharma.be.
– Producten: Alle goederen te koop aangeboden door Sanifort Pharma nv/sa via www.sanifortpharma.be.
– Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.
Aanvaarding van de voorwaarden
De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.
Voorwerp
De cliënt maakt verbinding met de website en door middel van het vullen van zijn winkelwagentje, plaatst hij de bestelling van de producten die hij geselecteerd heeft tijdens zijn bezoek op de website.De aangekochte producten worden online betaald via één van de mogelijkheden aangeboden op de website . Sanifort Pharma nv/sa bevestigt de aanvaarding van de bestelling via e-mail en de producten worden aan de cliënt geleverd binnen de gespecificeerde termijn.
Bestelling
– Al de informatie bezorgd door de cliënt, als het coderen van gegevens die inherent zijn aan zijn bestelling, verbindt hem. Sanifort Pharma nv/sa kan op geen enkele wijze verantwoordelijke worden gehouden voor fouten die door de cliënt zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatieadres inclusief) zoals vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
– De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.
– Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Sanifort Pharma nv/sa aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mail dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.
– In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Sanifort Pharma nv/sa zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.
– De product is in voorraad. Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal Sanifort Pharma nv/sa via e-mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.
– Enkel handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen.
Levering
– Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, verbindt Sanifort Pharma nv/sa zich er toe om de bestelde producten naar de cliënten te sturen op het opgegeven leveringsadres, rekening houdend met een algemene vertraging van één tot twee 5 afhankelijk van de bestemming. Al de gegevens met betrekking tot de vertraging zijn beschikbaar op de website onder « leveringsvoorwaarden ».
– Door het plaatsen van een bestelling, engageert de client zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van Sanifort Pharma nv/sa kan in dat opzicht niet spelen.
– De levering gebeurt door de post voor alle landen van Europa. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan www.sanifortpharma.be of aan vervoerder door de cliënt in het geval van laattijdige levering.
– Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. In de hypothese dat één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn, moet de cliënt of de bestemmeling onmiddellijk de noodzakelijke voorbehouden formuleren aan de vervoerder op moment van de levering.
– De cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop sauf accord préalable de Sanifort Pharma nv/sa
Teruggave
– In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 14 juli 1991), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop (met uitzondering van de geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen, behalve in gevallen van wanbetaling) zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van zeven kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Sanifort Pharma nv/sa tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbon) terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, (zoals tussen en andere handleidingen en documentatie ) naar het volgende adres:
Sanifort Pharma sa/nv-sanifortpharma.be
 Interleuvenlaan, 62 zone 2
 3001 LEUVEN (Belgique)
– Indien de goederen zijn toegezonden aan www.sanifortpharma.be onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Sanifort Pharma sa/nv zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven, (met uitzondering van de leveringskosten) en dit zonder kosten. In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door www.sanifortpharma.be (bevel van een bedrag rechtgevend op een levering «gratis verzending» of in geval van promotie) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door www.sanifortpharma.be.
– Er bestaat een verzakingsrecht dat uitsluitend van toepassing is voor het verzenden van het pakje. Deze verzaking dient ons meegedeeld te worden via de contactpagina.
Prijs
– De prijs vermeldt op de product data-sheets stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.
– De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten.
– www.sanifortpharma.be behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.
Betaling
– De prijs van de goederen is te betalen cash door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.
– De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij OGONE.
– De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief dan wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij OGON hun akkoord hebben verleend ivm de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij OGONE, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.
– De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke OGONE. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. OGONE en www.sanifortpharma.be zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.
Aansprakelijkheid
Sanifort Pharma sa/nv (alsook de apotheek-titularis) kunnen in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.
– De aansprakelijkheid van Sanifort Pharma sa/nv
 zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto’s gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.
– Deze site mag links naar andere internetsites bevatten. Noch www.sanifortpharma.be, noch Sanifort Pharma nv/sa of zijn apotheker-titularis kunnen aansprakelijk worden gehouden voor actuele of toekomstige inhoud op deze sites, noch voor inhoud van externe sites die een link hebben naar de site www.sanifortpharma.be.
Garantie
– In geen enkel geval kunnen www.sanifortpharma.be of Sanifort Pharma sa/nv verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van www.sanifortpharma.be of Sanifort Pharma sa/nv is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.
De cliënt kan contact opnemen met de cliëntenservice door het invullen van het formulier dat men kan terugvinden op de website onder de rubriek ‘contacteer ons’.
Persoonsgegevens
– Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.
– www.sanifortpharma.be is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995.
Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van cliënten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van het privéleven. De cliënt beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij www.sanifortpharma.be.
– www.sanifortpharma.be en Sanifort Pharma sa/nv verbinden zich er toe om de gegevens van hun cliënten nooit aan derden door te geven.
Intellectuele eigendom
De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom. De inhoud van de site www.sanifortpharma.be mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van Sanifort Pharma sa/nv. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. Sanifort Pharma sa/nv geven op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.
Toepasselijk recht bij geschillen
Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de cliënt en Sanifort Pharma sa/nv zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van ?????? bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de cliënt.
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de cliënt en Sanifort Pharma sa/nv zijn onderworpen aan het Belgische recht.
Leveringsvoorwaarden
Onder welke vorm krijg ik Partyfit thuis geleverd ?
Om u verplaatsingen naar het postkantoor te besparen wordt Partyfit wordt Partyfit u toegestuurd onder omslag.  In de omslag vindt u een platgevouwen doosje en de tabletten.
In welke tijdspanne ontvang ik Partyfit ?
Afhankelijk van het land van bestemming kan de levering 1 tot 5 dagen duren.
Hoeveel bedragen de portkosten ?
De portkosten worden berekend bij het opmaken van uw levering  en zijn steeds vermeld op de bestelpagina op de website alvorens u uw definitief akkoord tot aankoop aangeeft. De kosten zijn afhankelijk van de bestemming en de hoeveelheid.
Privacy
Privacybeleid van www.sanifortpharma.be
Dit is en website van Sanifort Pharma nv/sa
Ons postadres is
Sanifort Pharma sa/nv-sanifortpharma.be
 Interleuvenlaan, 62 zone 2
 3001 LEUVEN (Belgique)
Ons ondernemings- of btw-nummer is 0882.765.326
Ons bedrijf bevindt zich:
Sanifort Pharma sa/nv-sanifortpharma.be
 Interleuvenlaan, 62 zone 2
 3001 LEUVEN (Belgique)
Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid
Op deze website verzamelen wij uw persoonsgegevens. Deze worden beheerd door ons bedrijf.
Wij bewaren de volgende inlichtingen wanneer u onze site bezoekt:
– uw ‘domain name’ (IP-adres) wanneer u onze website bezoekt.
– uw e-mailadres wanneer u berichten/vragen via de site verstuurt.
– uw e-mailadres als u contact met ons opneemt per e-mail.
– alle informatie over de pagina’s die u op onze site hebt bezocht.
– alle informatie die u ons vrijwillig hebt gegeven (bijvoorbeeld in het kader van informatie-onderzoeken en/of inschrijvingen op de site)/
Deze informatie wordt gebruikt om:
– de inhoud van onze website te verbeteren.
– de inhoud en de layout van onze pagina’s te personaliseren voor elke bezoeker afzonderlijk.
– u op de hoogte te houden van updates van onze site.
– later contact met u op te nemen voor direct marketing-doeleinden.
Beveiliging
Wij gebruiken altijd de coderingstechnologieën die worden erkend als de gangbare standaarden binnen de IT-sector wanneer wij uw gegevens op onze site doorsturen of ontvangen.
Hoe kunt u contact met ons opnemen betreffende ons privacybeleid?
Wilt u reageren op een van de hierboven beschreven praktijken, neem dan contact met ons op:
– per e-mail: privacy@www.sanifortpharma.be.be
– op het volgende adres:
Sanifort Pharma sa/nv-sanifortpharma.be
 Interleuvenlaan, 62 zone 2
 3001 LEUVEN (Belgique)
Als u ons uw postadres doorgeeft via het web
krijgt u alleen de informatie of de bestellingen die u hebt gevraagd, op het adres dat u hebt opgegeven.
Als u ons uw telefoonnummer doorgeeft via het web
wordt u alleen opgebeld door ons bedrijf wanneer dit nodig is om te antwoorden op uw vragen of om u op de hoogte te houden van uw online bestellingen.
Als u ons uw gsm-nummer doorgeeft via het web
krijgt u alleen sms-berichten van ons bedrijf wanneer dit nodig is om te antwoorden op uw vragen of om u op de hoogte te houden van uw online bestellingen.
Als u ons uw e-mailadres doorgeeft via het web
kunt u e-mails van ons bedrijf krijgen om u informatie te geven over onze producten, diensten of evenementen (direct marketing), op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd of dat u reeds klant bent bij ons en ons uw e-mailadres hebt opgegeven. Als u dergelijke e-mails niet meer wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via het hierboven vermelde adres.
Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefoontjes wilt krijgen, kunt u contact opnemen met de Robinson-dienst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (http://www.robinsonlist.be,
gratis telefoonnummer: 0800-91 887,
per post: BDMV, Robinsonlijst, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)
Ons bedrijf kan de informatie van de consumenten gebruiken voor nieuwe toepassingen die nog niet voorzien zijn in ons “privacybeleid”. In dit geval zullen wij contact met u opnemen voordat wij uw gegevens voor deze nieuwe toepassingen gebruiken, om u op de hoogte te houden van de wijzigingen van ons reglement voor bescherming van persoonsgegevens en om u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan deze nieuwe toepassingen.
Op verzoek verstrekken wij de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die op hen betrekking heeft. Als u toegang wilt tot deze informatie, neem dan contact op met ons op het hierboven vermelde adres.
Op verzoek bieden wij de bezoekers de mogelijkheid alle onjuiste informatie over zichzelf te verbeteren. Als u deze informatie wilt verbeteren, neem dan contact op met ons op het hierboven vermelde adres.
Als u van mening bent dat onze site niet in overeenstemming is met het beschreven privacybeleid, neem dan contact op met:
– ons bedrijf op het hierboven vermelde adres
– het Comité van Toezicht van het BDMV (per e-mail via comite@bdma.be of per post op dit adres: BDMV/Comité van Toezicht, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

Klik hier voor de unieke Formule met Phycocyanine